Pages Menu
Menu

L’Appel au Lama de Loin

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

 

Ce texte renferme l’appel de loin au Maître-Insurpassable, nommé

‘Prières qui font naître une aspiration et une dévotion qui touchent le cœur’.

 

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བེ།  བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀུན་ལ་གྲགས་ཆེའང་།  བྱིན་རླབས་བསྐུལ་བའི་གནད་སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་གི་བསྐུལ་བའི་མོས་གུས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྙིང་གིདཀྱིལ།  རུས་པའི་གཏིང་ནས་བསྐྱེད།  ་མ་ལས་ལྷག་པའི་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་དང་ལྡན་པས་དབྱངས་རྟ་སྙན་པོས།

Hommage au Maître-Insurpassable. Si connue1a que soit cette prière, il est cependant essentiel de développer au plus profond de notre cœur 1’aspiration qui fait naître le repentir et le dégoût à l’égard du cycle-des-existences, qui sont indispensables pour demander l’influence spirituelle. Ayant reconnu avec certitude et fermeté qu’il n’existe nulle part ailleurs un plus grand Sage-Éveillé que le Maître-Insurpassable, chantons d’une voix mélodieuse :

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།  །དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།  །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ།  །ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། 

Maître-Insurpassable considérez-nous. Précieux Maître-Insurpassable plein de bonté considérez-nous. Des Sages-Éveillés des trois temps vous êtes l’essence. Du Saint-Enseignement des Écritures et de la Réalisation vous êtes la source.

།འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་མངའ་བདག །རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།  །བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན།  །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།  །ཕྲིན་ལས་ཅི་འདོད་ཀུན་སྩོལ་མཛད། 

Seigneur de la Noble Vertueuse-Assemblée, Maître-Insurpassable-Racine considérez-nous. Grand trésor de compassion et de grâce, des Deux-Accomplissements vous êtes l’origine. Votre activité exauce tous nos désirs quels qu’ils soient.

།བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཁྱེན་ནོ། །སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །བདག་སོགས་ལས་ངན་འཁོར་བར་འཁྱམས་རྣམས། །བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་མཛོད།

Maître-Insurpassable Lumière-Infinie considérez-nous, depuis le domaine du Corps-de-Vérité libre de toute production regardez-nous. Attirez en les Champs de Grande Félicité tous les êtres qui comme nous errent dans le Cycle à cause des actions négatives.

།བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁྱེན་ནོ།  །འོད་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཀློངནས་གཟིགས་ཤིག  །རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྡལ་རྩད་ནས་ཞི་ཞིང་།  ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛོད། 

Puissant Maître-Insurpassable-dont-les-Yeux-Embrassent-le-Monde considérez-nous, depuis le domaine de Claire-Lumière du Corps-de-Félicité regardez-nous. Pacifiant la racine des souffrances des six classes d’êtres, du tréfonds des trois-domaines du cycle1 secouez-nous.

།བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེནནོ།  །་ཡབ་པདྨ་འོད་ནས་གཟིགས་ཤིག  །སྙིགས་དུས་སྐྱབས་མེད་བོད་འབངས་ཉམ་ཐག  །ཐུགས་རྗེས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྐྱོབས་མཛོད། 

Maître-Insurpassable Né-du-Lotus considérez-nous, depuis le Lotus-de-Lumière de votre Terre-Pure2 regardez-nous. En cette époque sombre, les êtres de tous les mondes, sans refuge et misérables, de votre compassion, aussi rapidement que possible, veuillez protéger.

།བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཁྱེན་ནོ།  །མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །སྡིག་ལྡན་བདག་སོགས་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས།  །ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་སྒྲོལ་མཛོད།

Mère-Insurpassable Sagesse-Reine-de-l’Océan3 considérez-nous, depuis la cité céleste de Grande Félicité regardez-nous. De l’océan du Devenir, nous et les autres qui sommes dotés de négativités, en la Grande Cité de la Libération puissiez-vous nous délivrer.

བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།  །ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །བདག་རྒྱུད་འཁྲུལ་པའི་མུན་ཁང་བརྟོལ་ནས།  །རྟོགས་པའི་ཉི་མ་ཤར་བར་མཛོདཅིག 

Maîtres-Insurpassables de la Lignée des Enseignements-de-la-Parole-de-l’Éveillé3a et des Trésors-Cachés4 considérez-nous, du sein des indivisibles Sagesses regardez-nous. La sombre demeure des illusions du courant de notre être ayant détruite, le soleil de la Réalisation puisse-t-il se lever.

།ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཁྱེན་ནོ།  །ལྷན་གྲུབ་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་ནས།  །སྣང་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པརམཛོད་ཅིག 

Omniscient-Rayon-de-Lumière-Sans-Souillure5 considérez-nous, du sein des cinq Lumières établies naturellement6 regardez-nous. La grande force de la nature originelle de l’esprit puissions-nous parachever ; les Quatre Visions7 complètement puissions-nous mener à bien.

།མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་མཁྱེན་ནོ།  །དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་དབུས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི། །བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བརམཛོད་ཅིག

Incomparable-Noble-Fils-des-Vainqueurs8 considérez-nous, depuis les Cent Déités de la Terre-de-Joie9 regardez-nous. En le courant de notre être, l’Esprit-d’Éveil qui est par essence Vacuité et Compassion puisse-t-il naître.

།གྲུབ་མཆོག་མར་མི་ཉྩགས་གསུམ་མཁྱེན་ནོ།  །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །བདེ་སྟོང་ཕྱག་ཆེན་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཅིང་།  །ཆོས་སྐུ་སྙིང་ས་སད་པར་མཛོད་ཅིག 

Accomplis Sublimes, Marpa, Milarépa et Gampopa, vous trois, considérez-nous, depuis la Sphère-Adamantine de la Grande Félicité regardez-nous. Le Suprême-Accomplissement du Grand-Sceau qui est Félicité et Vacuité puissions-nous parachever, et qu’au fond de nos cœurs, le Corps-de-Vérité s’éveille.

།འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ།  །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་འདུལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་སྒྱུ་མར་རྟོགས་ནས།  །སྣང་སེམས་སྐུ་གསུམ་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག 

Seigneur du monde9b, Karmapa, considérez-nous, emplissant l’espace, hères à discipliner, depuis la sphère de réalité regardez-nous. Tous les phénomènes sans existence propre, comme des illusions les ayant réalisés, les apparences et notre esprit, comme les Trois-Corps10 puissent-ils s’élever.

།བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་མཁྱེན་ནོ།  །རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །གནས་སྐབསབཞི་ཡི་འཁྲུལ་པ་སངས་ནས།  །ཉམས་རྟོགས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག 

Détenteurs des quatre grandes Lignées-de-Transmission-Orale et des huit petites Lignées11 considérez-nous, depuis les Champs-Purs de vos propres manifestations regardez-nous. De l’illusion des quatre situations temporaires12 nous étant purifiés, l’Expérience et la Réalisation puissions-nous complètement atteindre.

།རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་མཁྱེན་ནོ།  །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཅིག  །རྣམ་དག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་འབྲེལ་ནས།  །གསང་བའི་ལམ་མཆོག་བགྲོད་པར་མཛོད་ཅིག 

Cinq Vénérables Patriarches13 considérez-nous, depuis le domaine où sont indifférenciés le Cycle et l’Au-delà regardez-nous. Les trois pratiques parfaitement pures de la Vue, la Méditation et la Conduite ayant réunies, le Suprême Chemin-Secret14 puissions-nous parcourir.

།མཉམ་མེད་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མཁྱེན་ནོ།  །རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་ཞིངནས་གཟིགས་ཤིག  །ཐབས་གྲོལ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་འབྱོངས་ནས།  །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་བར་ཉེས་པར་མཛོད་ཅིག 

Incomparables Détenteurs de la Lignée-de-Transmission-Orale Changpa considérez-nous, depuis les Champs-Purs de l’Éveil regardez-nous. Selon la pratique juste des Moyens qui libèrent nous étant entraînés, la non-étude apparue d’elle-même15 puissions-nous parachever.

།གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན་ནོ།  །རྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་ནས།  །རླུང་སེམས་རང་དབང་འདུ་བར་མཛོད་ཅིག 

Grand-Accompli Roi-de-la-Plaine-de-la-Vacuité16 considérez-nous, depuis le Domaine de votre Compassion sans effort regardez-nous. Par la réalisation de l’absence d’existence réelle, l’entrée dans la conduite16b ayant accomplie, la fusion des Souffles et de l’Esprit puissions-nous maîtriser.

།ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱསམཁྱེན་ནོ།  །ལས་རབ་གྲུབ་པའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས་ནས།  །རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག 

Père-Unique-Saint-Éveillé17 considérez-nous, depuis la Sphère-d’Accomplissement des Actes Suprêmes regardez-nous. La grâce de la Lignée ayant pénétré nos cœurs, les conditions favorables au-delà des directions puissent-elles s’élever.

།མ་གཅིགལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མཁྱེན་ནོ།  །ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །བདག་འཛིན་སྙེམས་བྱེད་རྩད་ནས་ཆོད་ཅིང་།  །བདག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བདེན་མཐོང་མཛོད་ཅིག 

Mère-Unique-Lumière-de-Lab18 considérez-nous, depuis le Domaine de Perfection de la Connaissance Excellente regardez-nous. De la saisie du moi et du doute ayant tranché la racine, la Réalité libre de production et dénuée d’un soi puissions-nous voir.

ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ།  །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །འཕོ་བའི་དབུགས་རྣམས་དབུ་མར་འགགས་ནས།  །འཕོ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་མཛོད་ཅིག 

Omniscient-Sage-Éveillé-de-Dolpo18a considérez-nous, depuis la sphère qui possède parfaitement tous les aspects regardez-nous. Les Énergies du Transfert en le Canal Central étant maintenues, le Corps Adamantin libre de perte puissions-nous obtenir.

།རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་མཁྱེན་ནོ།  །རྣམ་གསུམ་ཕོ་ཉའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །རྡོ་རྗེའི་གསང་ལམ་གེགས་མེད་བགྲོད་ནས།  །འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག 

Vénérable Taranatha19 considérez-nous, depuis la sphère des Trois-Messagères20 regardez-nous. Le Chemin-Secret-du-Diamant puissions-nous parcourir sans obstacle ; le Corps d’Arc-en-ciel, jouissance-de-l’espace puissions-nous réaliser.

།འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་མཁྱེན་ནོ།  །མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །མི་ཤེས་བློ་ཡི་མུན་པསངས་ནས།  །མཁྱེན་རབ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག 

Puissant-Chant-de-Douceur-de-Connaissance-et-d’Amour21 considérez-nous, depuis la sphère de la Sagesse des Deux-Connaissances22 regardez-nous. De l’obscurité de l’esprit ignorant éveillés, la lumière de la Suprême-Connaissance en nous puisse-t-elle s’épanouir.

།འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་ནོ།  །འཇའ་ཟེར་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །ཐིག་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྲིམ་དག་ནས།  །གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བྱང་ཆུབ་མཛོད་ཅིག 

Claire-Lumière-Émanation-de-Diamant23 considérez-nous, depuis le Domaine des Cinq Lumières d’Arc-en-ciel regardez-nous. Le Principe-Essentiel et les Souffles, les souillures de l’esprit ayant clarifiés, la Purification et la Perfection du Corps-du-Vase-de-Jouvence veuillez nous accorder24.

།པདྨ་མདོ་སྡགས་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ།  །བདེ་སྟོང་འགྱུར་མེད་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲསདགོངས་པ་མཐའ་དག །བདག་གིས་ཡོངས་སུ་སྐོང་ནུས་མཛོད་ཅིག 

Lotus-Principal-Détenteur-des-Énoncés-et-des-Paroles-Sacrées25 considérez-nous, depuis le domaine de l’Immuabilité de la Félicité et de la Vacuité regardez-nous. Tous les souhaits des Vainqueurs et de leurs Enfants puissions-nous complètement exaucer.

།ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ།  །དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག  །སྣངབའི་བདེན་འཛིན་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག་ནས།  །གང་བྱུང་ལམ་དུ་ཁྱེར་ནུས་མཛོད་ཅིག 

Seigneur-du-Verbe-Sacré-Océan-de-Qualités26 considérez-nous, depuis le Domaine de l’Union de la Sphère-des-Phénomènes-Tels-qu’ils-Sont et de la Sagesse-Primordiale regardez-nous. La saisie des apparences comme réelles désagrégée, tout ce qui apparaît, à la Voie puissions-nous être capables de l’amener.

།རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མཁྱེན་ནོ།  །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ངང་ནས་གཟིགས་ཤིག  ་འགྲོ་ཀུན་དྲིན་ཅན་ཕ་མར་ཤེས་ནས།  །གཞན་ཕན་སྙིང་ནས་སྒྲུབ་ནུས་མཛོད་ཅིག 

Fils-des-Vainqueurs-Vaste-Intelligence27 considérez-nous, depuis l’étendue de votre amour et de votre compassion regardez-nous. En tous ceux qui errent reconnaissant nos pères et mères pleins de bonté, le bien d’autrui du fond du cœur puissions-nous avoir la capacité de pratiquer.

།པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེན་ནོ།  །བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག  དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་གྲོལ་ནས།  །སྤང་ཐོབ་གཉིས་འཛིན་ཞིག་པར་མཛོད་ཅིག 

Lotus-Seigneur-de-la-Danse28 considérez-nous, depuis la sphère de Claire-Lumière et de Grande Félicité regardez-nous. Les cinq poisons en les Cinq-Sagesses libérés, la saisie duelle de l’abandon et de l’obtention puissions-nous détruire.

།བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ།  །སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །མོས་གུས་རྣལ་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས།  །རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པོར་མཛོད་ཅིག 

Principal-Détenteur-Inébranlable-des-deux-Enseignements-Fondamentaux29 considérez-nous, depuis la Sphère où sont indifférenciés le Devenir et la Paix regardez-nous. La dévotion fervente authentique en le courant de notre être engendrée, la Réalisation et la Libération simultanément puissions-nous grandement accomplir.

།དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།  སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་གནས་ནས་གཟིགས་ཤིག  །རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་མཇལ་ནས།  །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག 

Maître-Insurpassable-Racine plein de bonté considérez-nous, depuis le lieu de la couronne de Grande Félicité regardez-nous. Notre propre conscience, Corps-de-Vérité, comme notre visage même l’ayant vue, en une seule vie l’Éveil puissions-nous réaliser.

།ཀྱེ་མ། བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྡིག་ཏོ་ཅན།  །ཐོགམེད་དུས་ནས་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་འཁྱམས།  །ད་རུང་སྡུག་བསྡལ་མཐའ་མེད་མྱོང་འགྱུར་བས།  །སྐྱོ་ཤས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་སྐྱེས་པས།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Hélas ! Nous-mêmes et les êtres qui nous sont semblables, par nos actes négatifs, malfaisants, depuis des temps sans commencement en le cycle errons ; bien que des souffrances sans limite nous endurions, le regret pas un seul instant ne naît en nous ; Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que le dégoût au plus profond de nous naisse, une ondée de grâce veuillez accorder.

།དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་མཁན།  །དོན་མེད་ཚེ་འདིར་བྱ་བས་རྟག་ཏུ་གཡེང་།  །དོན་ཆེན་ཐར་པ་སྒྲུབ་ལ་ལེ་ལོས་ཁྱེར།  །ནོར་བུའི་གླིང་ནས་ལག་སྟོང་ལོག་གྱུར་པས།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །མི་ལུས་དོན་ལྡན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Bien qu’ayant obtenu les libertés et les acquisitions, cette vie humaine vainement nous gaspillons. Dans cette vie insensée, par ce qui doit être fait toujours distraits, au lieu de pratiquer la Voie de la Libération dont le sens est élevé, par la paresse nous nous laissons dominer ; de l’île aux joyaux les mains vides nous revenons. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que nous réalisions une existence humaine qui ait un sens, une ondée de grâce veuillez accorder.

།མ་ཤི་ས་སྟེང་ལུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།  །ད་ལྟ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཕ་རོལ་འགྲོ།  །རང་ཡང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཆི་དགོས་ཀྱང་།  །ཡུན་རིང་སྡོད་གྲབས་བྱེད་པའི་རྙིང་རུལ་པོ།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Pas une seule personne sur terre à la mort n’a jamais échappé. Dès à présent, les uns après les autres, nous devrons passer au-delà. Bien que nous aussi devions mourir bientôt, puisque notre cœur est perdu, à longtemps demeurer nous nous préparons. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que notre intelligence limitée sache que nous n’avons plus de temps, une ondée de grâce veuillez accorder.

།སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་འབྲལ།  །སེར་སྣས་བསགས་པའི་ནོར་རྫས་གཞན་གྱིས་སྤྱོད།  །གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ཤུལ་དུ་བོར་ནས་སུ།  །རྣམ་ཤེས་བར་དོ་གཏོལ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས།  བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Des parents et amis que nous chérissons nous serons séparés et des biens que nous avons accumulés avec avidité les autres jouiront. Même ce corps qui nous est si cher sera délaissé. Notre conscience, dans l’état intermédiaire incertain et dans le cycle errera. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que nous réalisions que toutes les choses sont sans importance, une ondée de grâce veuillez accorder.

།འཇིགས་པའི་མུན་པ་ནག་པོས་སྡོན་ནས་བསུ།  །ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་དྲག་པོས་རྒྱབ་ནས་དེད།  །མི་སྡུག་གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉས་བརྡེག་ཅིང་བཙོག  །བཟོད་དཀའ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྡལ་མྱོང་དགོས་ན།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ངན་སོང་གཡང་ལས་ཐར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Par les noires et terrifiantes ténèbres entraînés en avant et par les vents rouges et violents des actes pourchassés, par les horribles messagers du Seigneur de la Mort avec cruauté nous serons châtiés. Si les souffrances insoutenables des états inférieurs nous devions éprouver, Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que des chutes dans les états inférieurs nous soyons délivrés, une ondée de grâce veuillez accorder.

།རང་སྐྱོན་རི་བོ་ཙམ་ཡང་ཁོང་དུ་སྦས།  །གཞན་སྐྱོན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་སྒྲོག་ཅིང་སྨོད།  །ཡོན་ཏན་ཅུངཟད་མེད་ཀྱང་བཟང་པོར་རློམ།  །ཆོས་པའི་མིང་བཏགས་ཆོས་མིན་ཁོ་ནར་སྤྱོད།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །རང་འདོད་ང་རྒྱལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Alors que nos propres fautes aussi grosses que des montagnes nous cachons, les défauts d’autrui aussi petits que des graines de sésame nous proclamons avec reproche. Bien que sans la moindre qualité, nous nous vantons d’être parfaits. Pratiquants de l’Enseignement nous nous dénommons, mais tout à l’encontre nous agissons. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin de pacifier notre ambition et notre orgueil, une ondée de grâce veuillez accorder.

།གཏན་ཕུང་བདག་འཛིན་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་བཅུག  །བསམ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ།  །བྱས་ཚད་ཐམས་ཅད་མི་དགེའི་འབྲས་བུ་ཅན།  །ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱོགས་ཙམ་མ་ཕྱིན་པས།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ངར་འཛིན་རྩད་ནས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Avec le démon de la saisie du moi qui ruine de façon permanente et entrave, toutes nos pensées ne font qu’accroître nos passions perturbatrices et toutes nos actions n’apportent que des fruits non vertueux. La direction du chemin de la Libération n’ayant pas même empruntée, Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que la saisie du moi nous déracinions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།བསྟོད་སྨད་ཙམལ་དགའ་དང་མ་དགའ་སྐྱེ།  །ཚིག་ངན་ཙམ་ལ་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ཤོར།  །ཉམ་ཐག་མཐོང་ཡང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་མི་སྐྱེ།  །སྦྱིན་ཡུལ་བྱུང་དུས་སེར་སྣའི་མདུད་པས་བཅིང་།  བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །སེམས་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Par une simple louange ou un simple blâme, la joie ou le mécontentement naissent. À un seul mot désagréable l’armure de la patience nous perdons. Même à la vue de la détresse aucune compassion ne naît en notre esprit. Quand l’occasion d’être généreux se présente, le nœud de l’avarice nous retient. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que le courant de notre esprit soit profondément mêlé à l’Enseignement, une ondée de grâce veuillez accorder.

།འཁོར་བ་སྙིང་པོ་མེད་ལ་སྙིང་པོར་བཟུང་།  །ལྟོ་གོས་ཕྱིར་དུ་གཏནའདུན་ལིང་གིས་བོར།  །མཁོ་རྒུ་ཚང་ཡང་དགོས་དགོས་ཕྱི་ཕྱིར་མང་།  །མི་བདེན་སྒྱུ་མའི་ཆོས་ཀྱིས་རང་སེམས་བསླུས།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Bien que le cycle soit sans nature propre, comme réel nous le saisissons. Préoccupés par la nourriture et les vêtements, le but complètement nous abandonnons. Même si tout ce qu’il nous faut nous avons, toujours davantage nous en voulons, car les phénomènes, telles des illusions dépourvues de réalité, égarent nos esprits. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que de cette vie nous puissions nous détacher, une ondée de grâce veuillez accorder.

།ལུས་སེམས་སྡུག་བསྡལ་ཕྲ་མོའང་མི་བཟོད་ཀྱང་།  །ངན་འགྲོར་འགྲོ་ལ་མི་འཚེར་སྙིང་གདོས་ཅན།  །རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་མངོན་སུམ་མཐོང་བཞིན་དུ།  །དགེ་བ་མི་སྒྲུབ་སྡིག་པའི་ཡོ་ལང་འཕེལ།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Bien que la moindre souffrance physique ou mentale nous ne puissions supporter, dans les états inférieurs nos cœurs de pierre ne craignent pas de migrer. Même si nous voyons avec évidence que la loi des actes est inéluctable, la vertu nous ne pratiquons pas et nos actes nuisibles encore nous accroissons. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que la confiance en la loi des actes naisse, une ondée de grâce veuillez accorder.

།དགྲ་ལ་སྡང་སེམས་གཉེན་ལ་ཆགས་སེམས་སྐྱེ།  །བླང་དོར་གནས་ལ་གཏི་མུག་མུན་ལྟར་འཐོམ།  །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཚེ་བྱིང་རྨུགས་གཉིད་དབང་ཤོར།  །ཆོས་མིན་སྤྱོད་ཚེ་དབང་པོ་གསལ་ཅིང་གྲུང་།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ཉོན་མོངས་དགྲ་བོ་ཆོམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

De l’aversion envers nos ennemis et de l’attachement envers nos amis nous éprouvons ; quand il s’agit d’entreprendre et de rejeter, dans une confusion semblable aux ténèbres nous sombrons. Au moment de pratiquer selon l’Enseignement, sous le pouvoir des pensées discursives, de la paresse et du sommeil nous tombons. Quand à l’encontre de l’Enseignement nous agissons, claires et vives sont nos facultés. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que les ennemis que sont les passions perturbatrices nous exterminions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ཡང་དག་ཆོས་པའིགཟུགས།  །ནང་དུ་རང་སེམས་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་པས།  །སྦྲུལ་གདུག་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་ཁོང་ན་སྦས།  །རྐྱེན་དང་འཕྲད་ཚེ་ཆོས་པའི་མཚང་རྟགས་སྟོན།  །བླ་མམཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །རང་རྒྱུད་རང་གིས་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Si l’on nous regarde de l’extérieur, nous ressemblons à un ‘parfait pratiquant’, mais à l’intérieur, notre esprit n’est pas uni à l’Enseignement-de-Vérité. Comme du venin de serpent, des passions perturbatrices nous cachons en nous, et dès qu’une difficulté est rencontrée, des défauts cachés du ‘pratiquant’ que nous sommes nous révélons les signes. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que le courant de notre être nous maîtrisions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།རང་སྐྱོན་ངན་པ་རང་གིས་མ་རྟོགས་པས།  །ཆོས་པའི་གཟུགས་བཟུང་ཆོས་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད།  །ཉོན་མོངས་མི་དགེའི་ལས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་གོམས།  །དགེ་བློ་ཡང་ཡང་སྐྱེས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཆད།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །རང་སྐྱོན་རང་གིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Comme nous n’avons pas reconnu par nous-mêmes nos graves défauts, prenant l’apparence d’un pratiquant de l’Enseignement, dans diverses activités qui sont en désaccord avec la Voie de l’Éveil nous nous engageons, des passions perturbatrices et des activités non vertueuses nous prenons fortement l’habitude. Bien que la pensée vertueuse souvent s’élève, souvent elle s’interrompt. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que par nous-mêmes nos propres défauts nous puissions voir, une ondée de grâce veuillez accorder.

།ཞག་རེ་སོང་བཞིན་འཆི་ལ་ཕར་ཕར་ཉེ།  །ཉིན་རེ་ལོན་བཞིན་རང་རྒྱུད་ཕྱིར་ཕྱིར་གྱོང་།  །བླ་མ་བསྟེནབཞིན་མོས་གུས་རིམ་གྱིས་འགྲིབ།  །མཆེད་ལ་བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་ཇེ་ཆུང་སོང་།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །རྨུ་རྒོད་རང་རྒྱུད་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Chaque jour qui passe un peu plus de la mort nous rapproche. De jour en jour, le courant de notre être devient de plus en plus raide à la discipline. Bien que nous nous en remettions au Maître, notre aspiration et notre dévotion déclinent peu à peu. L’affection que nous portons à nos compagnons de la Voie et la vision pure à leur égard diminuent. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que le courant de notre être sauvage nous apprivoisions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་བྱས་ན་ཡང་།  །མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་གཏིང་ནས་མ་སྐྱེས་པས།  །ཚིག་ཙམ་དབང་གྱུར་ཆོས་སྤྱོད་དགེ་སྦྱོར་རྣམས།  །བྱས་ལོ་ཙམ་ལས་རྒྱུད་ཐོག་མ་ཁེལ་བས།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Bien que nous recherchions Protection, que nous développions l’Esprit-d’Éveil et que nous récitions des prières, l’aspiration, la dévotion et la compassion ne s’élevant pas du plus profond de nous-mêmes, les mots prennent le pas sur la pratique de l’Enseignement et l’activité vertueuse. Agissant de la sorte, en notre courant intérieur rien ne pénètre. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que tous nos actes aillent dans le sens de l’Enseignement, une ondée de grâce veuillez accorder.

།བདག་བདེ་འདོད་ལས་སྡུག་བསྡལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་།  །གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གསུངས་ཀྱང་།  །སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་ཅིང་རང་འདོད་ཕུག་ཏུ་བཅུག  །གཞན་ཕན་ལྟ་ཅི་གཞནགནོད་ཞོར་ལ་སྒྲུབ།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །བདག་གཞན་བརྗེ་བར་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

De l’aspiration au bonheur égoïste toutes les souffrances proviennent. Bien qu’il soit enseigné que l’Éveil est accompli en tournant son esprit vers le bien d’autrui, l’Esprit Suprême ayant fait naître, nos propres désirs nous cachons profondément. Non seulement nous ne faisons pas le bien des autres, mais à leur nuire nous sommes conduits. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que notre place contre celle d’autrui nous puissions échanger, une ondée de grâce veuillez accorder.

།སངས་རྒྱས་དངོས་སྣང་བླ་མ་མི་རུ་བཟུང་།  །གདམས་ཟབ་སྟོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ངང་གིས་བརྗེད།  །རང་འདོད་མ་བྱུང་ཚེ་ན་ཡི་ཆད་བསྒོམས།  །མཛད་སྤྱོད་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟས་བསྒྲིབས།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །མོས་གུས་འགྲིབ་མེད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Le Maître qui apparaît comme un véritable Sage-Éveillé, comme un être ordinaire nous le considérons et de sa bonté de nous enseigner les Instructions profondes, l’étendue nous oublions. Lorsqu’il ne nous donne pas ce que nous attendons, nous sommes frustrés. Sur ses agissements, des doutes et des vues fausses nous voilent. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin qu’une aspiration et une dévotion sans déclin se développent, une ondée de grâce veuillez accorder.

།རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས།  །རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཀྱང་དོན་མ་རྟོགས།  མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཡིན་ཀྱང་སྐྱོང་མ་ནུས།  །རང་བབས་གནས་ལུགས་ཡིན་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །རང་རིག་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Bien que notre propre esprit soit l’Éveil, nous ne le reconnaissons pas. Bien que nos pensées soient le Corps-de-Vérité, nous n’en réalisons pas le sens. Sans fabrication même, en la Nature Innée nous ne pouvons nous maintenir. Bien que sa façon d’être telle quelle, soit la véritable nature de l’esprit, nous n’avons pas confiance. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que notre propre conscience d’elle-même se libère, une ondée de grâce veuillez accorder.

།ཡོང་ངེས་འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་མ་ཐུབ།  །ཕན་ངེས་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ནུས།  །བདེན་ངེས་ལས་འབྲས་བླངདོར་ཚུལ་བཞིན་མེད།  །དགོས་ངེས་དྲན་ཤེས་མ་བརྟན་གཡེང་བས་ཁྱེར།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །ཡེངས་མེད་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

La mort viendra sûrement, mais nous ne pouvons en garder le souvenir au fond de nos cœurs. Les bienfaits de la pratique du Saint Enseignement sont certains mais comme il le faudrait nous ne pouvons pratiquer. La vérité de la loi des actes est certaine mais de façon juste nous ne pouvons abandonner et entreprendre. La vigilance est réellement nécessaire mais par la distraction et l’instabilité nous sommes emportés. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin de n’être pas distraits et de rester vigilants, une ondée de grâce veuillez accorder.

སྡོན་ལས་ངན་པས་སྙིགས་མའི་དུས་མཐར་སྐྱེས།  །སྡར་བྱས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྡལ་རྒྱུ་རུ་སོང་།  །གྲོགས་ངན་རྣམས་ཀྱིས་སྡིག་པའི་གྲིབ་མས་གཡོགས།  །དོན་མེད་གླེང་མོས་དགེ་སྦྱོར་གཡེང་བས་ཁྱེར།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །ཆོས་ལ་སྙིང་རུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Les actes négatifs antérieurs, à la fin de cette époque dégénérée nous ont fait naître. Toutes nos actions passées, des causes de souffrance sont devenues. Nos mauvais amis, des souillures des actes nuisibles nous ont couverts. Nos bavardages insensés, de la pratique de la vertu nous ont distraits. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que pour persévérer dans l’Enseignement-de-Vérité notre cœur soit fort, une ondée de grâce veuillez accorder.

།དང་པོར་བསམ་རྒྱུ་ཆོས་ལས་མེདཔ་ལ།  །ཐ་མ་གྲུབ་འབྲས་འཁོར་བ་ངན་སོང་རྒྱུ།  །ཐར་པའི་ལོ་ཏོག་མི་དགེའི་སད་ཀྱིས་བཅོམ།  །གཏན་འདུན་ཉེས་པའི་རྨུ་རྒོད་བདག་འདྲ་རྣམས།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།  །དམ་ཆོས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Au début nous ne pensions qu’à l’Enseignement et à la fin, le fruit est la cause des renaissances dans les états inférieurs du cycle. La moisson de la Libération par la grêle des actes nuisibles est dévastée. Nous et tous ceux comme nous, sommes indisciplinés, le but ultime nous avons manqué. Maître-Insurpassable considérez-nous, par compassion posez rapidement votre regard sur nous. Afin que le but du Saint Enseignement nous atteignions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།སྐྱོ་ཤས་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin que le dégoût au plus profond de nous naisse, une ondée de grâce veuillez accorder.

།ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin que notre faible intelligence comprenne qu’il n’y a plus de temps à perdre, une ondée de grâce veuillez accorder.

འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin qu’au plus profond de notre cœur le souvenir de la mort nous gardions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin qu’en nous la confiance en la loi des causes et des effets naisse, une ondée de grâce veuillez accorder.

།ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin qu’aucun obstacle sur la Voie nous ne rencontrions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ནུསཔར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin que dans la pratique nous persévérions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

 Afin qu’en la Voie les causes adverses nous transformions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།གཉེན་པོ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin qu’en nous le remède de façon stable nous gardions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin qu’en nous une authentique et fervente dévotion naisse, une ondée de grâce veuillez accorder.

གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin que le visage même de la Vraie Nature nous puissions percevoir, une ondée de grâce veuillez accorder.

།རང་རིག་སྙིང་དབུས་སད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

Afin que notre propre conscience au fond de notre cœur s’éveille, une ondée de grâce veuillez accorder.

།འཁྲུལ་སྣང་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin que les apparences illusoires à leurs bases nous déracinions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།ཚེ་གཅིགསངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

Afin qu’en une seule vie la Sagesse-Éveillée nous atteignions, une ondée de grâce veuillez accorder.

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།  །གདུང་བས་འབོད་དོ་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།  །སྐལ་མེད་བདག་ལ་རེ་ས་ཁྱོད་ལས་མེད།  ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

Cette prière nous vous adressons, Précieux Maître-Insurpassable. Avec aspiration nous vous appelons, Seigneur-de-l’Enseignement plein de grâce. Infortunés, aucun autre espoir que vous nous n’avons. Afin que votre Esprit et le nôtre soient indissociablement mêlés, une ondée de grâce veuillez accorder.

།།ཚུལ་འདིར་མོས་ལྡན་དགེ་སྦྱོང་འགའ་ཞིག་གིས་སྡ་སོར་ནས་བསྐུལ་ཡང་རིམ་ལུས་སུ་གྱུར་པ།  ཉེ་ཆར་རིགས་ལྡན་ཆོས་མཛད་མབསམ་འགྲུབ་སྒྲོན་མ་དང་།  དེ་བ་རཀྵི་ཏ་ཟུང་གིས་ནན་བསྐུལ་ངོར་སྙིགས་དུས་བླ་མའི་གཟུགས་བཪྙན་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

Ce texte même fut demandé en premier lieu par quelques pratiquants vertueux qui en firent la requête, sans que celle-ci n’aboutisse. Récemment, une femme de noble famille, Pratiquante-de-l’Enseignement, Samdroup Drönma ainsi que Déwarakchita ont appuyé cette requête. Cette prière a été composée par Lodreu Thayé, qui a pris la forme d’un Lama en cette époque sombre, dans le lieu du Château de la Basse Vallée, qui est un grand lieu de retraite et de rassemblement de tous Ceux-qui-s’en-Furent-en-la-Félicité. Puisse cette prière accroître tous les actes vertueux.

 

 

Ce texte est destiné à votre pratique intérieure et à votre usage personnel. Nos traductions étant en constantes évolution et amélioration, nous ne prétendons pas offrir un travail parfaitement parachevé. C’est pourquoi nous les destinons en particulier à vous qui nous faites confiance et nous comptons sur vous pour ne pas les diffuser, non pas pour éviter le partage, mais pour éviter les nuisances ou les obstacles.

                                                                                                              version mars 2023

 

 

 

 

Notes
1a Populaire

1 Le monde du désir, de la forme et du sans forme.
2 Nga yab ling : Champ Pur de Padma Sambhava.
3 Épouse Tibétaine de Padma Sambhava.

3a bka’ mots directs et authentiques du Bouddha, bka’ ma, lignée venue directement de l’Inde.
4 Textes-trésors cachés (tib. : gter ma).
5 Gyalwa Longtchènpa, un accompli Ningmapa.
6 Celles des Cinq Dhyani Bouddhas.
7 La vision directe de la nature ultime des phénomènes, la vision du développement de l’existence des apparences, la vision du point culminant de la connaissance pure, la vision de l’épuisement des phénomènes.
8 Atisha, fondateur de la lignée bka ’gdam pa ainsi que ses trois principaux Maîtres (Dharmarakchita, Kusali ou Maitriyogi et Serlingpa Dharmakirti) et ses trois principaux disciples (Dromteunpa Gyelwai Djoung Né, Kouteun Tseundru Young Droung et Ngo Tcheukou Dordjé).

9 tib. : dga’ ldan, scrt. Toushita : Paradis de Maitreya.

9b autre nom pour Avalokiteshvara
10 Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya.
11 Les quatre grandes Lignées : Karma Kagyu, Phag Drou Kagyu, Barom Kagyu, Tsalpa Kagyu.
Les huit petites : Dri Gung Kagyu, Drougpa Kagyu, Tagloung Kagyu, Pharpa Kagyu, Yalpa Kagyu, Chougsep Kagyu, Yazang Kagyu, Thru bou Kagyu.
12 Éveil, sommeil, rêve, union sexuelle.
13 Détenteurs de la Lignée Sakyapa : 3 blancs (laïques) les 3 premiers, 2 rouges (moines) les 2 derniers : Kunga Ningpo, Lopeun Rinpotché Sönam Tsémo (aujourd’hui frère du 17ème Karmapa Thayé Dordjé), Djétsun Rinpotché Dragpa Gyaltsèn, Sapendrita Kunga Gyaltsèn, Drogueun Tcheugyal Phagpa Lodreu Gyaltsèn.
14 du Vadjrayana.
15 État de Vadjradhara (rdo rje chang).
16 Lama de la Lignée Shangpa Kagyu : Thangtong Gyelpo (1385-1464 ou 1361-1485) connu aussi comme Droupthob Tchag Zangpa (parce qu’il avait construit un grand nombre de ponts en chaîne d’acier).

16b activité d’un être éveillé libre des conventions.
17 Célèbre Lama de la Lignée Chidjé : Padampa Sangyé.
18 Célèbre Lama féminin de la Lignée de Tcheu : Matchig Labdreun

18a Dolpopa Sherab Gyaltsen (1292-1361) Maître de la lignée Sakya qui fit reprendre essor à la lignée Djonang.
19 Taranatha en Sanscrit, nom sous lequel il fut connnu faisant référence à Tara qui fut une de ses pratiques principales, Kunga Nyingpo en Tibétain (kun dga’ snyingpo), fut son nom original, ce fut un Maître de la Lignée Djo Nangpa (1575-1634), dont l’origine remonte à Youmo Mikyeu Dordjé disciple du Cashmiri Somanatha
20 Il s’agit des trois Moudra: celui de la Sagesse Primordiale (Jnana Moudra), celui de la pratique de la Chaleur Interne (Toumo), celui des caractéristiques authentiques des êtres féminins (Karma Moudra). Autre explication : Il s’agirait des trois roues qui sont celles du corps : la roue des nagas ; la roue de l’esprit celle du ciel ; et la roue de la parole qui est sur la terre.
21 Grand Maître Nyingmapa rimé (non sectaire) : Djamyang Kyièntsé Wangpo : ‘jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang po.
22 La connaissance des choses telles qu’elles sont.
23 Eussel Trulpai Dordjé : ‘od gsal sprul pa’i rdor rje : Grand Maître Nyingmapa.
24 Résorption du Nirmanakaya  en le Sambhogakaya, puis du Sambhogakaya en le Dharmakaya. C’est l’unification de notre esprit et de la connaissance de Samantabhadra (Kuntou Zangpo).
25 pad ma mdo sngags gling pa : Padma Do nga Lingpa : Grand Maître Nyingmapa.

26 Ngawang (Madjoushri) Yeuntèn Gyamtso : autre nom de Lodreu Thayé.
27 Gyèlsé Lodreu Thayé, premier Djamgueun Kontroul (Ligné Kagyu)
28 Padma Gar gyi wangtchoug : pad ma gar gyi dbang phyug.

29 btan gnyis gyung drung gling pa : Tènnyi Youngdroug Lingpa : un autre nom de Djamgueun Kontroul Lodreu Thayé, il s’agit de son nom de découvreur de Trésor.